درباره داستوری

در آغاز داستان بود.غارنشینان و حتی خود ما، شتابان به نزد قبیله خود بازمی‌گردیم تا اتفاقی هیجان‌انگیز را شرح دهیم.

We are a group of skilled developers and programmers.

این داستان ماست و از این پس ما را با این داستان به یاد خواهند آورد.

داستان‌ها از نوعی بعد مقدس برخوردارند؛ نه به خاطر خدایان، بل به این خاطر
 که آفریننده یک احساس، نسبت به جهان و هستی‌اند.

در این جهان پر از هیاهو و پیچیده، چه چیز بیشتر از داستان‌ها در ذهن ما حک می‌شود؟

جهان نه از اتم‌ها که
 از داستان‌ها ساخته شده است …

هر کدام از اعضای تیم داستوری داستان خودشان را دارند. از شروع آشنایی تا فصل همکاری و جشن گرفتن پس از موفقیت‌ها. داستوری متشکل از چندین تیم همدل و همراه است که به چابکی در کنار هم کار می‌کنند تا هر پروژه داستان موفقیت خودش را بسازد.